Picobello Vastgoedstyling

T + 31 6 100 538 75  |  E info@picobellovastgoedstyling.nl  |  KvK 65267222  |  Btw 135056597B01

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Definities:

a. Picobello Vastgoedstyling: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65267222, gevestigd aan het adres Heideven 28, 5751 NL Deurne.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Picobello Vastgoedstyling een overeenkomst sluit;

c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Picobello Vastgoedstyling.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Picobello Vastgoedstyling. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Picobello Vastgoedstyling en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 – Uitvoering van de opdracht

Picobello Vastgoedstyling draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 – Levertijd

3.1. De door Picobello Vastgoedstyling opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Picobello Vastgoedstyling een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 – Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 – Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de opgegeven prijs inclusief btw is.

5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Picobello Vastgoedstyling ten alle tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Picobello Vastgoedstyling op de factuur aan te geven wijze. Indien in onderling overleg een andere betaaltermijn wordt afgesproken, wordt hiervan melding gemaakt in de opdrachtovereenkomst en op de factuur.

6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.3. Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Picobello Vastgoedstyling op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Picobello Vastgoedstyling.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Picobello Vastgoedstyling kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Picobello Vastgoedstyling is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Picobello Vastgoedstyling geleverde dienst(en).

7.2. Picobello Vastgoedstyling is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Picobello Vastgoedstyling biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Picobello Vastgoedstyling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Picobello Vastgoedstyling worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Picobello Vastgoedstyling niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Picobello Vastgoedstyling zijn verstrekt, heeft Picobello Vastgoedstyling het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4. Picobello Vastgoedstyling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Picobello Vastgoedstyling is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Picobello Vastgoedstyling kenbaar behoorde te zijn.

7.5. Picobello Vastgoedstyling is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6. Indien Picobello Vastgoedstyling desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.7. Alle eventuele aanspraken jegens Picobello Vastgoedstyling dienen direct na voltooiing van de opdracht schriftelijk te worden gemeld. Indien eventuele aanspraken niet binnen uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk zijn gemeld, vervalt de aansprakelijkheid.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Picobello Vastgoedstyling ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Picobello Vastgoedstyling geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 – Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk aan Picobello Vastgoedstyling kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Picobello Vastgoedstyling de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Picobello Vastgoedstyling worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. Picobello Vastgoedstyling zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 – Diversen

10.1. Picobello Vastgoedstyling is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

10.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Picobello Vastgoedstyling gebruikt kunnen worden.

10.3. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Picobello Vastgoedstyling gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

10.4. Picobello Vastgoedstyling is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Picobello Vastgoedstyling tot mededeling verplicht.

10.5. Picobello Vastgoedstyling heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, binnen een naar goeddunken van Picobello Vastgoedstyling te bepalen termijn.

10.6. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Picobello Vastgoedstyling is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 11 – Meubel- en/of accessoireverhuur

11.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Picobello Vastgoedstyling voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

11.2 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 – E-mailverkeer

Door Picobello Vastgoedstyling verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Picobello Vastgoedstyling staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Beroepsaansprakelijkheid

Picobello Vastgoedstyling is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijk-heid, zowel voor deze website, als voor al de verrichte werkzaamheden en aanvaarde opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 14 – (Computer-)virussen

De Picobello Vastgoedstyling internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-Picobello Vastgoedstyling sites. Picobello Vastgoedstyling is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

© Picobello Vastgoedstyling 2019